Služby - Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I
Úvodní ustanovení

 • Pokud není dohodnuto jinak, práva a povinnosti ze zasilatelské smlouvy uzavřené mezi zasilatelem společností OC logistics s.r.o. a příkazcem v souvislosti s obstaráním přepravy zásilky v rámci mezinárodní nebo tuzemské přepravy, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí zasilatelské smlouvy.
 • Zasilatel je oprávněn přepravu, kterou má podle zasilatelské smlouvy obstarat, uskutečnit sám. V takovém případě má zasilatel právní postavení dopravce a příkazce právní postavení odesílatele a vzniká mezi nimi vedle zasilatelské smlouvy též smlouva o přepravě, která se také řídí těmito VOP, včetně přiměřené aplikace ustanovení těchto VOP o zasilatelské smlouvě, a nestanoví-li tyto VOP nebo smlouva o přepravě jinak, též přiměřeně právními předpisy upravujícími smlouvu o přepravě. Příkazcem se pro účely těchto VOP rozumí i odesílatel a zasilatelem se pro účely těchto VOP rozumí i dopravce. Pokud je příkazcem osoba odlišná od odesílatele, ručí příkazce i odesílatel za splnění povinností vůči zasilateli společně a nerozdílně, zejména pokud jde o úhradu přepravného.
 • Zasilatelská smlouva vzniká přijetím objednávky, přijetím jiným způsobem vydaného příkazu příkazce k provedení přepravy zasilatelem, započetím přepravy nebo převzetím zásilky k přepravě. Objednávka je přijata okamžitě, dojde-li k ústní nebo telefonické dohodě příkazce a zasilatele minimálně o rozsahu a době požadované přepravy, okamžikem, kdy potvrzení zasilatele o přijetí objednávky došlo příkazci nebo započetím objednané přepravy zasilatelem, pokud nebyla objednávka přijata okamžitě nebo nedošlo k jejímu potvrzení.
 • Příkazce souhlasí s tím, aby se smluvní vztah mezi ním a zasilatelem řídil těmito VOP, a to okamžikem, kdy zadá objednávku nebo jiným způsobem vydá příkaz k provedení přepravy. Není-li objednávky ani jiného příkazu, pak okamžikem, kdy příkazce předá zasilateli zásilku k přepravě.
 • Není-li zasilatelská smlouva uzavřena písemně, slouží jako doklad o jejím uzavření zejména objednávka, potvrzení objednávky, nákladní list, mezinárodní nákladní list CMR, vystavené faktury, jakož i další dokumentace související s obstaráním přepravy zásilky.
 • Těmito VOP se přiměřeně řídí i jiné smluvní vztahy mezi zasilatelem a třetími osobami, pokud s tím výslovně nebo i jinak (např. konkludentně) souhlasí.

Čl. II
Vymezení zasilatelských služeb

 • Obstaráním přepravy zásilek se rozumí zejména následující činnost zasilatele:
  • převzetí zásilky k přepravě;
  • obstarání přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení;
  • doručení zásilky určenému příjemci;
  • opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné;
  • vrácení nedoručitelné zásilky příkazci.
 • Obstarání přepravy zásilek se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek, dohodnutých v zasilatelské smlouvě.

Čl. III
Zasilatelem vymíněné vlastnosti přepravovaných zásilek

 • Zasilatel si vymiňuje, aby obsahem zásilek nebyly v žádném případě následující věci: umělecké předměty, drahé kovy, bankovky, mince, živá zvířata, zboží podléhající rychlé zkáze, alkohol, tabákové výrobky, mléčné výrobky, maso a masné výrobky, třtinový nebo řepný cukr a sacharóza v pevné podobě. Toto zboží může být přepravováno pouze po zvláštní dohodě.
 • Nebezpečné zboží - zboží uvedené v ADR/RID/IATA-GDR nebo IMDG je příkazce povinen řádně deklarovat zasilateli podle mezinárodních konvencí. Není-li příkazcem řádně toto zboží deklarováno, je zasilatel oprávněn odmítnout zboží k přepravě.
 • Příkazce se zavazuje zásilku řádně zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter zásilky:
  • byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před poškozením nebo ztrátou;
  • při běžné nebo příkazcem vymíněné zvláštní manipulaci se zásilkou obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky;
  • na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky, a pokud to povaha zásilky vyžaduje označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní, příkazcem vymíněnou manipulaci se zásilkou.

Čl. IV
Doručování zásilek

 • Zasilatel obstará doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době přiměřené dle vzdálenosti přepravy nebo v dohodnutém termínu se zasilatelem. Běžnou dodací dobou se rozumí doba, kdy zasilatel zpravidla doručí zásilku příjemci, a to pokud nenastanou zvláštní, nebo neočekávané situace během obstarávání přepravy zásilky.
 • Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna, nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne.
 • Ustanovení předchozích dvou odstavců se neužije pro případy, kdy je zásilka na první pokus nedoručitelná. Nedoručitelnou zásilkou se potom rozumí taková zásilka, kterou nelze ani při vynaložení odborné péče doručit:
  • příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení;
  • příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí;
  • příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval.
 • Nedoručitelná zásilka bude uložena u zasilatele, a pokud nebude ani opětovné doručení možné realizovat, bude doručena zpět příkazci na jeho náklady, aniž by tím byl dotčen nárok zasilatele na úhradu dopravného.

Čl. V
Odpovědnost zasilatele za škodu vzniklou na převzaté zásilce

 • Zasilatel odpovídá příkazci za škodu vzniklou na převzaté zásilce leda, že ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče a že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost zasilatele jako dopravce je dána:
  • v případě, kdy zasílatel přepravu, kterou má obstarat, uskuteční sám (§ 605 odst. 1 obchodního zákoníku)
  • jako provozovatele - operátora multimodální přepravy
  • jestliže sjedná s příkazcem paušální částku, sazbu za přepravu
  • pokud vystaví vlastní přepravní doklad, nákladní list, v němž vystupuje jako dopravce
  • po dohodě s příkazcem, kdy zasilatel se zaváže zajistit balení zásilky.
 • Zasilatel však neodpovídá za ušlý zisk a následné škody. Skutečnou škodou se rozumí taková škoda, o jakou se majetek příkazce v důsledku škodné události vzniklé při obstarávání přepravy zásilky zmenšil.
 • Zasilatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce pokud:
  • vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v obchodním odvětví zasilatelských služeb
  • škoda vznikla v důsledku porušení povinností příkazce stanovených v právních předpisech, zasilatelské smlouvě a těchto obchodních podmínkách
  • pokud byla škoda způsobena vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky, nebo vadným obalem. Zasilatel může na nevhodný či vadný obal upozornit, tím však není příkazce zbaven odpovědnosti za konečnou vhodnost obalu, pokud na upozornění zasilatele nereaguje.
  • škoda nebyla příkazcem u zasilatele uplatněna v době stanovené v čl. V. odst. 3 VOP, anebo bez předložení řádných dokladů k reklamačnímu řízení, k němuž je zasilatel příkazcem pověřen a které vede jeho jménem a na jeho účet
  • škoda vznikla během manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce
  • je zboží přirozené povahy, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysýcháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců

Čl. VI
Reklamační řízení, zákonné lhůty

 • Příkazce je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Zasilateli musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasilatele.
 • Zasilatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům uplatňuje vlastním jménem a na účet příkazce. Při uplatňování těchto nároků vůči dopravci je příkazce zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci.
 • Pokud poškození zásilky nebylo zjištěno postupem odstavce 1, jsou lhůty pro písemné oznámení a uplatnění škody a maximální výše náhrady škody v jednotlivých dopravních odvětvích podle mezinárodních přepravních úmluv následující:
  Platná ustanovení ručení Reklamační doba
  - škody zjevně neznatelné při příjmu
  Časový limit
  pro právní jednání
  Omezení ručení
  1. Námořní Ustanovení Haag - Visby pravidla 3 dny 1 rok 666,7 SDR za jednotku nebo 2 SDR za kg
  Hamburská pravidla 3 dny 1 rok 835 SDR za jednotku nebo 2 SDR za kg
  COGSA 3 dny 1 rok 500 USD za jednotku
  2. Letecká Montrealská úmluva 17 SDR za kilogram 2 roky -
  3. Železnice CIM 7 dnů 1 rok 17 SDR za kilogram
  4. Silnice CMR - mezinárodní přeprava 7 dnů (při zpoždění 21 dnů)* 1 rok 8,33 SDR za kilogram
  5. Silnice tuzemská přeprava 3 dny 1 rok Skutečná škoda
  * Výše náhrady škody při překročení lhůty dodání je omezena dle CMR max. do výše dopravného.
 • Lhůta podle Úmluvy CMR (viz tabulka výše) počíná běžet dnem předání zboží a nezapočítávají se do ní neděle a státem uznané svátky.
 • Příkazce je povinen uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z obstaraných přeprav nejpozději do 1 roku od předání zásilky příjemci.
 • Při uplatnění práva náhrady škody u zasilatele je příkazce povinen jednoznačným způsobem, který

Čl. VII
Pojištění zásilek

 • Nad rámec zákonné zodpovědnosti dopravce je povinen zasilatel obstarat pojištění zásilky jen na základě písemného pokyn příkazce. Pokyn příkazce musí stanovit pojistnou hodnotu zboží, pojistná rizika a dobu, na níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce nelze považovat za příkaz k obstarání pojištění.
 • Sazby pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou odvislé od druhu zboží a jednotlivých teritorií.

Čl. VIII
Úplata za obstarání (uskutečnění) přepravy

 • Za obstarání či uskutečnění přepravy zásilky je příkazce povinen uhradit zasilateli úplatu (dále jen „přepravné“), a to ve výši, která byla mezi příkazcem a zasilatelem dohodnuta. Není-li takové dohody, nebo se příkazce a zasilatel na ceně nedohodli, hradí se přepravné podle ceníku zasilatele účinného ke dni, kdy byla přeprava objednána. Příkazce prohlašuje, že se s ceníkem zasilatele seznámil nejpozději k okamžiku, kdy předal zásilku k přepravě.
 • Vedle přepravného má zasilatel vůči příkazci právo též na náhradu nutných a užitečných nákladů vynaložených zasilatelem za účelem splnění zasílatelské smlouvy.
 • Přepravné a náklady podle odstavce 2 jsou splatné oproti faktuře vystavené zasilatelem, a to ke dni, který je uveden na vystavené faktuře. Splatnost faktury nesmí být kratší než 14 dnů a počíná běžet dnem odeslání faktury příkazci.
 • Příkazce je v případě prodlení s úhradou faktury povinen zaplatit zasilateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky od prvého dne prodlení do zaplacení.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

 • Vztahy mezi příkazcem a zasilatelem, které nejsou upraveny smlouvou mezi nimi nebo těmito VOP, českým právním řádem upravujícím obchodní závazkové vztahy a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí českého právního řádu, zejména Úmluvou CMR.
 • Všechny spory vzniklé ze smluvních vztahů a z práv s těmito smluvními vztahy souvisejících, které se řídí těmito VOP, rozhodne mezinárodní Rozhodčí soud při IAL SE, se sídlem v Bratislavě, IČ: 44714181 (dále jen „rozhodčí soud“), a to jediným rozhodcem jmenovaným do funkce předsedou rozhodčího soudu. V řízení bude postupováno podle procesního a hmotného práva České republiky a podle Jednacího řádu rozhodčího soudu, platného a účinného k datu uzavření této rozhodčí doložky, ve znění publikovaném v Obchodním věstníku; pokud se spor bude týkat mezinárodní silniční nákladní dopravy, bude rozhodnut podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČ: 29031117. Jazykem rozhodčího řízení bude český nebo slovenský jazyk.
 • Pro případ, kdy z jakýchkoliv důvodů nedojde k rozhodčímu řízení podle rozhodčí doložky obsažené v odstavci 2 a spor bude předkládán k rozhodnutí obecnému soudu, bude podle dohody příkazce a zasilatele místně příslušným obecný soud zasilatele (§ 89a občanského soudního řádu a čl. 31 odst. 1 věta první Úmluvy CMR).
 • Tyto VOP a ceník zasilatele jsou dostupné v provozně zasilatele a na jeho webové stránce URL: www.oclogistics.cz
 • Zasilatel si vyhrazuje právo tyto VOP a ceník zasilatele jednostranně měnit, přičemž veškeré změny jsou účinného ode dne, kdy byly zveřejněny na webové stránce specifikované v odstavci 4.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2013.