Služby - Úmluva CRM

Úmluva CMR o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). President republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47.Listina Československé socialistické republiky o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 4. září 1974. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 dnem 2. července 1961 a pro Československou socialistickou republiku dnem 3. prosince 1974. Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

 • Úmluva vznikla na úrovni Spojených národů v roce 1956, tedy více než před padesáti roky, její koncepce a dokonce i její formulace jednotlivých ustanovení v podstatě nedoznala změn.
 • Úmluvu ratifikovali postupně prakticky všechny evropské země a také Maroko, Turecko, Írán, Jordánsko, Sýrie, bývalé asijské státy SSSR a Mongolsko.
 • První evropské státy přijali tento protokol již od roku 1980. Česká republika k němu přistoupila poměrně pozdě (až roku 2006), ale již před tím byly náhrady škody vypořádávány podle SDR, protože bylo a je velmi obtížné určit hodnotu zlatého franku, která se již nikde neuvádí.

Základní ustanovení

Protokolem k Úmluvě CMR z 5.7.1978 vstoupily na místo 25 franků (zlatý frank o váze 10/31 gramu a ryzosti 0,900) za kilogram tzv. zúčtovací jednotky, a to 8,33 zúčtovacích jednotek-zvláštních práv čerpání (SDR = Speciál Drawing Right) dle Mezinárodního měnového fondu.

Dále byly předmětným Protokolem k článku 23 Úmluvy CMR přidány odstavce 7, 8 a 9, vztahující se právě k použití zvláštních práv čerpání.

První evropské státy přijali tento protokol již od roku 1980. Česká republika k němu přistoupila poměrně pozdě (až roku 2006), ale již před tím byly náhrady škody vypořádávány podle SDR, protože bylo a je velmi obtížné určit hodnotu zlatého franku, která se již nikde neuvádí.

Kapitola I - Rozsah platnosti

Článek 1

Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

Pro účely této Úmluvy se rozumějí pod pojmem "vozidla" motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949.

Tato Úmluva platí i tehdy, jsou-li přepravy, na které se vztahuje, prováděny přímo státy nebo státními institucemi anebo státními organizacemi.

Úmluva se nevztahuje:
a) na přepravy prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv,
b) na přepravy mrtvol,
c) na přepravy stěhovaných svršků.

Smluvní strany se zavazují, že nebudou mezi sebou uzavírat zvláštní dvoustranné nebo vícestranné dohody, které by obsahovaly odchylky od této Úmluvy, s výjimkou dohod, jimiž se vylučuje platnost této Úmluvy pro jejich pohraniční styk nebo jimiž se připouští u přepravních výkonů omezených pouze na jejich území použití náložného listu.

 • Odstavec 1: Smlouva o přepravě (Zasílatelská smlouva/Zasílatel v postavení dopravce)
 • Přeprava silničním vozidlem (vozidlo na motorový pohon, nevztahuje se na vozidlo přepravované „po vlastní ose“)
 • Přeprava za úplatu (ne vnitropodniková přeprava, ne např. humanitární přeprava jako dar apod.)
 • Místo převzetí a místo dodání ve 2 různých státech (ne např. přeprava v rámci jednoho státu přes území jiného státu)
 • Alespoň jeden stát je signatářem Úmluvy CMR (všechny státy Evropy, Turecko, Sýrie, Jordánsko, Írán, Mongolsko, Maroko a všechny bývalé státy SSSR (i asijské))
 • Odstavec 2: Vozidla (motorová vozidla definovaná u nás Zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. A Vyhláškou č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o tech.podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Odstavec 3: Úmluva platí i na přepravy prováděné státními institucemi a organizacemi
 • Odstavec 4: Poštovní přepravy (přepravy dle českého zákona o poštovních službách ze dne 18.1.2000 č.29/2000 Sb.
 • Přepravy mrtvol (Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol z roku 1938 vyhlášené pod č. 44/1938 Sb.
 • Stěhované svršky (osobní věci, nábytek, zařízení bytů, kanceláří apod. ke stěhování)
 • Odstavec 5: Žádné dohody mezi signatáři (státy) omezující Úmluvu CMR mimo malý pohraniční styk a vnitrostátní přepravy

Úplné znění Úmluvy CMR